ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ−19

ᑐᙵᕕᒃᑯᓐᓂᒃ ᐱᓇᓱᐊᒐᕆᔭᐅᔪᑦ

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ − $2-ᒥᓕᔭᓐ ᓄᓇᓖᑦ ᓂᕆᔭᑦᓴᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᑦ

ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐊᑐᕋᑦᓴᓃᓚᐅᖅᑐᑦ ᐅᖓᑖᓂ $2-ᒥᓕᔭᓐ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᓂᕆᔭᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᐃᓐᓇᓄᓪᓗ ᑭᒡᒍᑕᐅᔪᒥᒃ ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ-19−ᒧᑦ. ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᕼᐊᒻᓚᓅᖅᑲᓂᐊᖅᑐᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓐᓄᑦ, ᐊᐅᓚᑦᓯᒍᑎᒃᓴᐅᓗᑎᒃ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐱᔭᕆᐊᓕᖏᓐᓄᑦ ᐋᖅᑭᓱᕐᓂᐊᖅᑕᖏᓐᓂᒃ.

ᓄᓇᕐᔪᐊᒥ ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᓂᖓᓂ, ᑖᒃᑯᐊ ᑮᓇᐅᔭᑦ ᑎᒥᒧᑦ ᐊᑐᕐᓂᓕᓐᓂᒃ ᓂᕿᑦᓯᐊᕙᓐᓂᒃ ᓂᕆᔭᒃᓴᖃᕈᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓂᐅᓴᓂᖅᐹᓄᑦ, ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᓄᓇᓕᓐᓂ ᖃᐅᔨᒪᔪᕐᔪᐊᓂᒃ ᐊᖅᑯᑎᒋᔭᐅᕙᑦᑐᓂᓪᓗ. ᓄᓇᓖᑦ ᒥᑦᓯᑎᓐᓃᑦᑐᓂᒃ 1,000 ᐃᓄᓖᑦ ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $40,000; ᑕᐃᒃᑯᐊᓕ ᐅᖓᑖᓃᑦᑐᓂᒃ 1,000 ᑐᓂᔭᐅᓂᐊᖅᑎᓪᓗᒋᑦ $90,000. ᐃᖃᓗᓐᓅᖅᑕᐅᓂᐊᖅᑐᑦ $200,000.