ᓄᕙᔾᔪᐊᕐᓇᖅ−19

ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒃᓴᖅ

ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᒪᒐᔭᓐᓂᕈᕕᑦ ᓄᕙᒡᔪᐊᕐᓇᖅ−19 ᒥᒃᓵᓄᑦ ᑎᑎᕋᕐᕕᑎᓐᓄᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕈᓐᓇᕐᐳᑎᒃ ᐅᕝᕙᓗ ᑎᑎᕋᕐᕕᒃᓴᖅ ᐊᑖᓂ ᑎᑎᕋᕐᕕᒋᓗᒍ

1-888-924-3757

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᑦ ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐃᑲᔪᕈᑎᓂᒃ, ᐱᓕᕆᔾᔪᑕᐅᔪᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᒻᒪᑕ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐅᑯᓄᖓ: ᑐᙵᕕᒃᑯᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ, ᐃᓄᐃᑦ ᑎᒥᖁᑎᖏᑦ ᐊᒻᒪ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ. ᑐᕌᖅᑕᕐᕕᒋᔪᓐᓇᕐᑕᑎᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᑎᑕᐅᑐᐃᓐᓇᕆᐊᖃᕐᓂᓐᓂᒃ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒋᑦ.