COVID-19

NTI-kot Pinahoagomayait

NTI-kut GN-kulu – 2-miliatala nunagiyauyumi niqikhaqariagani havaat

NTI-kut GN-kulu maniknik atuqtitiyut 2-miliatalamik nunagiyauyumi niqikhaqariagani nutaqat Iniqnirilu upijutini QALAKYUAQNIQ-19-mik. Ukua manikhaakhat hamlitkunugauniaqtut nunagiyauyunulu, atuqtitiyaagani havaanik ihuaqtunik ihariagiyaini.
Atuqtilugu aaniaqyuaqniq, ukua manikhaakhat pipkainiaqtut niqitiakhainik Nunavumi amiqnaqluaqtunit, atuqlugit nunagiyauyumi ayugijutit ikayuqtiriigutilu. Nunagiyauyut ikitqiyanik 1-tausinik inuknik piniaqtut 40-tausitalamik; ukuatauq 1-tausit avatqumayunik inuqaqtut piniaqtut 90-tausitalamik. Iqauit piniaqtut 2-hanatausitalamik.