COVID-19

NTI-kot Pinahoagomayait

Inuit Timigiyait – Nunagiyauyuni Agunahuaqtit Manikhaakhait

Ikayuutikhaq ihuliktoq : 2020-06-30

Inuit timigiyait pipkaiyut 10-tausitalamik Agunahuaqtit Naniriaqtuqtili Timigiyainit (HTO-n) Nunavumi ikayuqturiagani nunagiyauyumi agunahuaqtut ikayuriamilu ikiklivaaliriagani aktuqn iginik QALAKYUAQNIQ-19-mit Inuinaqni manikhaqhiurutini ayuqhautiqaqtut niqikhaqatiaginiqmiklu.
Iniqtauyumayuq pipkaiyaagani ihuaqtunik niqitianik, niqikhaqatiaqniq qahagiaganilu nakuuyunik, niqainaqni niqikhainik inuup, qatangutiriit, nunagiyauyuniitulu hakugikhijutaulaaqtunik aaniagitaagani pijutauyunik timikmikni.